İşbu Gizlilik Beyannamesi’nin amacı, veri sorumlusu Topaloğulları Ahşap Mobilya Dek. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. (‘’Gold Ban-yom”) tarafından işletilmekte olan www.goldbanyom.com.tr üzerinden temin edilen hizmetler sırasında site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Gold Ban-yom ile paylaşılan veya kurumun Veri Sahibi’nin siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Toplanma Yöntemleri

Gold Ban-yom, sitenin işleyişini daha iyi bir duruma getirmeyi amaçlamakta olup verilerinizi anonim hale getirilmiş bir biçimde, teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri kullanarak (alan adı, gezilen sayfalar ve sitenin ne süreyle ziyaret edildiği bilgisi) toplamaktadır.

Başvuru, şikayet ve iletişim formları, üzerinden girmiş olduğunuz ad, soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası, Gold Ban-yom elektronik posta adreslerine iletilen bilgiler, İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesi gereğince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecektir.

Site üzerinde kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin Veri Sahibinden alınan ayrı beyanlar veya bilgilendirmeler dahilinde farklı kişisel veri işleme süreçlerinin yürütülmesi mümkündür.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Gold Ban-yom, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, verilen sermaye piyasası hizmetlerinin yürütülmesi, şikâyet ve başvuruların karşılanması, istatistik ve pazarlama amacıyla toplamakta ve işlemektedir.

Gold Ban-yom ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.,6.,8. ve 9. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki şartların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Gold Ban-yom, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi’ne karşı taahhüt ettiği edimlerin ifası amacıyla kurumun hizmetlerinden faydalandığı barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), istatistik ve pazarlama hizmetleri alınan dış kaynak sağlayıcıları ve grup şirketleri gibi üçüncü kişilere söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.
Gold Ban-yom, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Beyannamesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Gold Ban-yom uygulamaların gizlilik beyannameleri ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Gold Ban-yom, kişisel verileri genellikle veri sahiplerinden edinmekle birlikte, KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizi toplamaktadır.

KVKK’nın 11.Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Veri Sahibi, Gold Ban-yom’a başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri, bu politikanın yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.goldbanyom.com.tr adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak, ıslak imzalı olacak şekilde Çankırı Devlet Yolu 8. Km. Büğdüz Mah. 24. Sok. No: 4 Akyurt / Ankara / Türkiye adresine göndererek Şirketimize iletebilecekleri gibi başvuru formunu imzalayarak [email protected] elektronik posta adresine iletebileceklerdir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Gold Ban-yom, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Gold Ban-yom, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Beyannamesinde ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Veri Sahip’lerine ait verilerin toplandığı Site tarayıcınız vasıtasıyla uygulamada olan şifreleme modülüyle şifrelenmektedir. Site, uluslararası çapta tanınır kurumlar tarafından tanınan şifreleme sertifikasına sahiptir.

Gold Ban-yom tarafından, Kullanıcılar’ın Web Sitesi’ndeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi veriler otomatik olarak toplanmaktadır. “Cookie” adlı teknoloji kullanılarak elde edilen bu veriler istatistiksel bilgilerdir. Bu teknoloji ile amaçlanan, Kullanıcılar’ın ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretlerinden itibaren Kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyası olan bu “cookie”leri kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Web Sitesi Çerez (Cookie) Kullanımı

Gold Ban-yom, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla Kullanıcılar’ın Web Sitesi’ndeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir “cookie” ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Sonrasında Kullanıcı’ya Web Sitesi’nde ya da görüntülü reklam ağındaki diğer sitelerde ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Saygılarımızla,

Gold Ban-yom